//مزایای قفل هوشمند در مقایسه با قفل کلیدی ( ۶ ویژگی مهم )