//کاربردهایی فراتر از قفل کردن درب و افزایش امنیت برای قفل هوشمند!