با بخش سوم واژگان تخصصی هتل داری با ما باشید.

واژگان تخصصی هتل داری

(Revenue Management System (RMS:

RMS یا سیستم مدیریت درآمد هتل برنامه ای است که قیمت گذاری اتاق ها بر اساس نوع اتاق ، مدت زمان اقامت ، تعداد اتاق های موجود برای فروش و … در این برنامه انجام می شود.

Room Block: 

اتاق های هتل با توجه به مشخصه و کاربردشان گروه بندی می شوند.

Room Inventory:

با توجه به مدت زمان اقامت در هتل موجودی اتاق های اتاق متفاوت است که این واژه برای نمایش موجودی هتل در تاریخ مقرر استفاده می گردد.

Static Pricing:

 طبق این استراتژی هتل نرخ اتاق های خود در تمامی فصول سال یکسان تعیین می کند.

Stay Record:

اطلاعات مربوط به هر یک از مهمانان هتل در مراجعه های قبلی آن ها مانند مدت زمان اقامت ، شماره اتاق و … قابل دسترسی است.

Vacancy:

 این واژه به تعداد اتاق های آماده و موجود هتل برای ارائه خدمات به مهمان اشاره دارد.

اصطلاحات تخصصی خانه داری هتل

تا اینجا به توضیح تعدادی از واژگان تخصصی هتل داری پرداختیم.  در ادامه با ما باشید تا برخی اصطلاخات تخصصی خانه داری هتل را نیز بررسی نماییم.

Housekeeping Status report:

گزارشی که توسط واحد خانه داری هتل بر اساس مشکلات فیزیکی هر اتاق مشخص می گردد.

Preventive maintenance:

برای پیش گیری از خرابی تجهیزات و وسایل موجود در هر اتاق در دوره های زمانی مشخص عملیات مربوط به تعمیر و نگه داری این وسایل انجام می گردد؛ به این ترتیب هزینه های ناشی از خرابی تجهیزات کاهش می یابد.

Room Status Discrepancy:

در این وضعیت اطلاعات ثبت شده درباره یک اتاق در گزارش ارائه شده واحد خانه داری با آنچه به پذیرش هتل اعلام شده متفاوت است.

Turn down Service:

وضعیتی که واحد خانه داری اتاق را برای خواب مهمان آماده می کند.

Booked to capacity:

 وضعیتی که همه اتاق های هتل رزرو شده باشد.

No show Guest:

وضعیتی که مهمان در زمان مقرر ورود ، به هتل مراجعه نکرده است.

(OCC (Occupied:

 اتاقی که در حاضر در اختیار یک مهمان است.

 (VAC (Vacant:

به اتاق های آماده برای پذیرش مهمان گفته می شود.

(O.O.O. (Out Of Order:

به اتاقی اشاره دارد که به هر دلیلی قابل رزرو نباشد.

(M./U ( Make-up Room:

اتاق در اختیار مهمان که به مرتب شدن احتیاج داشته باشد.

(T.D.S.  (Turndown Service:

مرتب نمودن تخت مهمان به هنگام خواب

(D.N.D. (Do Not Disturb:

مزاحم نشوید. در این وضعیت مهمان اتاق تمایلی ندارد کسی به اتاق وی مراجعه نماید.

(S.O. (Sleep-Out:

مهمان در اتاق خود حضور دارد اما نخوابیده است.

(C/O (Check-out:

مهمان اتاق خود را ترک کرده و واحد خانه داری می تواند اتاق وی را مرتب نماید.

با لغات تخصصی هتل داری آشنا شوید – بخش اول

با لغات تخصصی هتل داری آشنا شوید – بخش دوم

ddlock-telegram