توضیحات

قفل کارتی مارس یکی از قفل های سری یوکا است که با استفاده از روش های مختلفی مانند کارت های rfid و رمز الکترونیکی کنترل میشود.

ویژگی های قفل کارتی مارس